Product

ซีล

โซลูชันซีลที่ผลิตขึ้นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพของระบบของคุณ
ซีลมีผลกระทบที่สำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบ อายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือในการทำงานของสิ่งที่ถุกมองว่าเป็นส่วนประกอบธรรมดาๆ จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของคุณได้ SKF มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ ที่หลากหลายมานานกว่า 100 ปี และเป็นเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่สามารถสนับสนุนลูกค้าในทุกๆ ด้านของการใช้งานระบบซีล โดยผ่านองค์ความรู้ของบริษัทด้านตลับลูกปืน ซีล การหล่อลื่นและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง SKF จะให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงให้การสนับสนุนตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบซีลของคุณ